VALSHEBNA PRIKAZKA: A PLACE FOR HAPPY CHILDREN


Galin Krastev, founder and manager, on the mission of teaching the youngest ones

valshebna prikazka 2.jpg

Kids aged between 2 and 6 need a special approach, a safe and supporting environment, and encouraging tutors in order to unleash their full potential and to be ready for school and life. Valshebna Prikazka, or Fairy Tale, is a private educational centre that gives them exactly that. Its founders, Galin and Ralitsa Krastev, are a family dedicated to education. He has specialised Early and Preschool Pedagogy while she is an established maths teacher and the author of educational materials for competitive mathematics for 2nd and 4th grade. Their daughter, Veronika Krasteva, is following in her mother's footsteps. Thus, the family united their knowledge and skills to create Valshebna Prikazka. There, children have the opportunity to study and develop their talents in subjects such as Bulgarian language and literature, English language, mathematics, nature and environment, art and music, construction and technology, PE. Thanks to the small groups, each child is paid individual attention. Galin Krastev elaborates.

Is it really possible for early education to be like a fairy tale?

Early education could not simply be like a fairy tale – it should be like a fairy tale! You can introduce young children to information and teach them through songs, books and direct contact with the environment – in an easy and pleasant way. We do not have to tell them that we are teaching them new things at the moment. Everything is like a game, everything is a "fairy tale."

What is your most important task at Valshebna Prikazka?

To win the parents' trust and the children's hearts. When we achieve this, everything else comes easily.

How do you manage to create a friendly and encouraging environment that empowers children to develop their potential and to be happy?

While working with the kids and their parents we gradually get to know the character and habits of each child. Because each child is different. There is no formula. Individual approach and knowing the child are the key towards discovering each kid's potential and achieving results.

On developing what knowledge and skills do you focus on and how do you achieve this?

My wife is an established teacher in competitive maths for children in 1st-7th grade, and my daughter has graduated from an English-language high school and continues her education to become a maths and informatics teacher. This has affected the development of Valshebna Prikazka. We create age-appropriate tasks, we have a lot of educational games and we teach English. Again – all of these take place as games and entertainment.

How do you choose the teachers at Valshebna Prikazka?

We work with a young and energetic team of professionals. For us, it is important that the teachers are smiling, love children and enjoy working with them. We can teach them all the rest.

Sofia, 91 Dimitar Hadzhikotsev St, block 16

+359 89 346 4046; +359 89 354 3216

valshebnaprikazka@gmail.com

FB: ЧДЦ "Вълшебна Приказка"

www.valshebnaprikazka.bg

Вълшебна приказка: Място за щастливи деца

Галин Кръстев, основател и управител, за мисията да възпитаваш най-малките

Децата между 2 и 6 години се нуждаят от специален подход, сигурна и подкрепяща среда, и насърчаващи възпитатели, за да разгърнат целия си потенциал и да се подготвят за училището и живота. Частен образователен център "Вълшебна приказка" им дава точно това. Основателите му Галин и Ралица Кръстеви са семейство, посветено на педагогиката и възпитанието. Той е със специалност начална и предучилищна педагогика, а тя е дългогодишен преподавател по математика и автор на помагала по състезателна математика за II и IV клас. Дъщеря им Вероника Кръстева също върви по стъпките на майка си. Така семейството обединява знанията и уменията си в създаването на "Вълшебна приказка". В нея децата получават възможност да се учат и развиват талантите си в области като български език и литература, английски език, математика, околен свят, изобразително изкуство и музика, конструиране и технологии, и физическа култура. Малките групи позволяват на всяко дете да се обръща индивидуално внимание. Галин Кръстев разказва повече.

Може ли ранното детско образование да бъде наистина като вълшебна приказка?

Не просто може, а е задължително! Поднасянето на информация и обучението на децата в ранна детска възраст става с песнички, книжки и пряк контакт с околната среда – леко и приятно. Няма нужда да уточняваме пред тях, че в този момент ние ги учим на нови неща. Всичко е на игра и всичко е "вълшебна приказка".

Коя е най-важната задача, която си поставяте с "Вълшебна приказка"?

Да спечелим доверието на родителите и сърцата на децата. Когато постигнем това, всичко останало се случва с лекота.

Как успявате да създадете дружелюбна и насърчаваща среда, в която децата да развият потенциала си и да са щастливи?

В процеса на работа с децата и родителите им опознаваме характера и навиците на всяко дете. Защото всяко дете е различно. Няма формула. Индивидуалният подход и опознаването са ключът към разкриване на потенциала на всяко дете и постигането на резултати.

На изграждането на какви умения и знания фокусирате и как го постигате?

Съпругата ми е дългогодишен преподавател по състезателна математика за деца от I-VII клас, а дъщеря ми е завършила английска езикова гимназия и продължава образованието си като учител по математика и информатика. Това оказа влияние и върху развитието на "Вълшебна приказка". Измисляме задачи, които са подходящи за възрастта на нашите деца, имаме много образователни игри и обучение по английски език. Отново – всичко се прави под формата на игри и забавления.

Как подбирате учителите във "Вълшебна приказка"?

Работим с млад и енергичен екип от професионалисти. За нас е важно преподавателите да са усмихнати, да обичат децата и да работят с тях с удоволствие. На всичко останало можем да ги научим.

София, ул. "Димитър Хаджикоцев" 91, бл. 16

+359 89 346 4046; +359 89 354 3216

valshebnaprikazka@gmail.com

FB: ЧДЦ "Вълшебна Приказка"

www.valshebnaprikazka.bg

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

MAYA SHOPOVA: LOVE AS A CATALYST OF PERSONAL DEVELOPMENT
Maya Shopova is a family constellator, a psychologist, an NLP therapist, founder of a school for personal growth led by spirit of exploration and creative thinking, where gradual development is the main moving power in life.

LINKIN: EMBRACING CHANGE AND INNOVATION
A family business that starts small but with its striving for perfection and innovation gradually grows into a company that embodies ambition, innovation and expansion to foreign markets: the story of Profilink is an example that with the right mindset Bulg

EMANOELA SMILOVA: UNLEASHING THE POWER OF REGRESSION THERAPY
As an experienced regression therapist, Emanoela Smilova knows this truth perfectly well and is prepared to help us understand our subconscious and have happy, productive lives free from emotional blockages.

GRAVITY HOMES & LIVING: A PLACE ESPECIALLY CREATED FOR PEOPLE WITH SHARED VALUES AND LIFE PHILOSOPHY
Gravity Homes & Living is not just the new gated community in the Kambanite area.

BILYANA VUTOVA: ROAD TOWARDS SELF-KNOWLEDGE
Stress at work, personal failure, a general sense of losing our life's direction and meaning - when dark thoughts and moods take over, we will find an extended hand and professional advice from the professionals at Kalei Center.

IVET PAVLOVA: YOUR GUIDE TO HOLISTIC BUSINESS, LEADERSHIP, AND LIFE BALANCE SOLUTIONS TO CHALLENGES
Welcome to the realm of holistic solutions for navigating the complexities of business, leadership, and life. Meet Ivet Pavlova, a seasoned NLP Somatic Business, Leadership & Life Balance Coach, International Trainer, and Mentor Coach.

GUT2BE KOMBUCHA: CRAFT PERFECTION FOR HEALTHY LIVING
Fresh, lightly carbonated beverage with a pleasant taste – a glass of kombucha is always an excellent way to give ourselves some joy and to take care of our health.

DR TANYA ILIEVA, PHD: HELPING PEOPLE BECOME WHAT THEY CAN BE
She is a school psychologist, has a private practice and is a registered member of the Association of Psychologists in Bulgaria and of the Union of Scientists in Bulgaria.

JASMIN SPECIALTY COFFEE: MAKES WORKING FROM THE OFFICE MORE PLEASANT
A young and visionary Bulgarian entrepreneur has found an ingenious solution to making our work days more pleasant and effective – Jasmin Yankova's coffee roastery not only makes exquisite and intriguing single origin and blended coffees that enrich our day

THE LAVENDER ROOM: DISCOVER THE MAGIC POWER OF ESSENTIAL OILS 
Imagine a space that smells divine of the finest natural perfumes on Earth, a place that emanates tranquillity and welcomes you with warmth and kindness.

RALITZA PEEVA: UNLOCKING PEOPLE'S HEARTS
The Bulgarians and expats who seek psychological help and therapy from Ralitza Peeva are in for a pleasant surprise.

AVA PARTNERS: BUILDING A BETTER TOMORROW
Knowledge of local laws and administration is instrumental to all foreign companies that want to start a successful business in Bulgaria.