YOVA CHEMSHIROVA: THE TRADITION TO SUCCEED


The practice of the attorney at law specialising in commercial and civil law is built on professionalism and trust

Yova Chemshirova.jpg

Attorney at law Yova Chemshirova is a third generation lawyer with a clear vision of her professional mission – to defend the rights and interests of individuals and companies, to offer complex approaches and to seek nonstandard solutions.

You are the third generation legal practitioner in your family. What does this family tradition give to you professionally?

The lawyer's profession is creative and diverse. Besides specialised knowledge, the lawyer should have broad knowledge of science, art and literature along with rich life experience; they need to be eloquent and to have a sense of humour. My parents taught me that you cannot advise and help others if you yourself do not know the world, are not generous and are not truly interested in your client's wellbeing. When I was starting my career, I was aware that knowing the law well will not be enough to win the trust of the client. Being guided by the client's best interest is instrumental for the successful building of a strategy for legal defence and achieving results. You also need to see through the prism of their needs on a broad scale – through their habits and practices, with knowledge and understanding of their activities and the field in which they operate.

Why did you opt to offer complex law services?

A leading accent in my practice is consulting Bulgarian and foreign companies in their daily activities and assistance for the successful realisation of their business plans. Each company needs guarantees for its successful growth – both in regards the specifics of regulations in the particular sphere and providing of secure business environment through functional ordering of the contractual relations with its business partners, creation of good organisation of the work process and sustainable internal policies, effective communication with administrative bodies, and a trusted legal representative at the courts. The law services that I offer cover all of these. This provides optimal, full protection of the clients' interests and results. Companies are like living organisms, they are built of interconnected organs and systems that should work in harmony. This is why when legal help is needed for a particular matter in a concrete sector of the corporate client's activities, the isolated approach will have limited and short-lived results. The complex service is linked to in-depth understanding in the company's work processes and knowing its history and practices. This gives the corporate client the security and tranquillity that they will always get the best advice in a wide range of matters that arise on a daily basis.

What is the core principle you will never give up?

Honesty to the client. The lawyers should protect their client's best interests, but they also have to objectively and truthfully inform them on the real legal and factual conditions of the case and the best defence strategy. Yes, nonstandard solutions and a reactive approach are invaluable, but the client should not be the object of experiments. I always tell the truth to my clients. Preventing losses and disappointments from happening is as important as winning. Honesty in relations is the foundation for building mutual trust and lasting partnerships with the clients.

Sofia, Nikmi Compound, block 12, office 2, Manastirski livadi-zapad qrt.

phone: 0889 522 043

office@advokat-chemshirova.com

advokat-chemshirova.com

 

Йова Чемширова: Традицията да успяваш

Практиката на адвоката по търговско и гражданско право е изградена на професионализъм и доверие

Адвокат Йова Чемширова е трето поколение юрист с ясна визия за професионалната си мисия – да защитава правата и интересите на индивидуални клиенти и компании, да предлага комплексен подход и да търси нестандартни решения.

Вие сте трето поколение юрист в семейството Ви. Какво Ви дава тази семейна традиция като професионалист?

Юридическата професия е творческа и широкоспектърна. Освен специализирани знания, юристът трябва да има богата обща култура и житейски опит, умело да борави със словото и да има чувство за хумор. От родителите си знам, че няма как да съветваш и да помагаш на други хора, ако не познаваш света, не си широкоскроен и не си загрижен истински за клиента си. Стартирайки професионалния си път знаех, че за да спечеля доверието на клиента, не е достатъчно само да знам правото. Определящо за успешното изграждане на стратегия за правна защита и постигане на резултати е да се водиш от интересите на клиента и да погледнеш през призмата на потребностите му в по-широк мащаб – през неговите навици и практики, чрез опознаване и разбиране на неговите начинания и сферата, в която се развива.

Защо избрахте да предлагате комплексни юридически услуги?

Водещ акцент в моята практика е консултиране на български и международни компании в ежедневната им дейност и съдействие за успешно реализиране на бизнес плановете им. За всяка компания е важно гарантирането на устойчивото ѝ развитие – и по отношение спецификите на нормативната регулация на конкретната сфера, и с оглед осигуряване на сигурна бизнес среда чрез функционална уредба на договорните отношения с бизнес партньори, създаване на добра организация на работния процес и устойчива вътрешна политика в нея, ефективна комуникация с административни органи, доверен процесуален представител пред съдебната власт. Предоставяните от мен правни услуги включват тези дейности. Това осигурява максимална, всеобхватна защита на интересите на клиента и на резултатите му. Всяка компания е като жив организъм, изграден от взаимосвързани органи и системи, които трябва да работят в унисон. Затова при необходимост от правно съдействие по определен въпрос в конкретен сектор от дейността на корпоративен клиент, изолираният подход постига ограничен, краткосрочен резултат. Комплексното обслужване е свързано със задълбочено вникване в работните процеси на компанията, познаване на нейната история и практики. Това дава сигурност и спокойствие на корпоративния клиент, че винаги ще получи най-подходящия съвет в широката гама на отношения и въпроси, които възникват ежедневно.

Кой е основният принцип, от който никога няма да отстъпите?

Честността към клиента. Адвокатът е длъжен да защити интересите на клиента си, но трябва обективно и достоверно да го информира за действителната правна и фактическа обстановка по случая и подходящата стратегия за защита. Да, нестандартните решения и реактивният подход са изключително ценни, но клиентът никога не бива да бъде обект на експерименти. Винаги казвам истината на клиентите си. Предпазването от загуби и разочарования е не по-малко ценно от печалбата. Честността в отношенията е базата за изграждане на взаимно доверие и дългосрочни партньорства с клиентите.

София, Комплекс "Никми", бл. 12, офис 2, ж.к. Манастирски Ливади-запад

тел: 0889 522 043

office@advokat-chemshirova.com

advokat-chemshirova.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.