STUDIO FRAME DESIGN: THEORY AND PRACTICE OF QUALITY INTERIOR


Architect Borislav Georgiev graduated architecture of residential buildings from the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, in 2014

Frame Design office.jpg

In his 10+ years of working experience he has designed single family houses, residential compounds, hotels and other public buildings. Six years ago he expanded his activities in the field of interior design as well. In 2020, he established STUDIO FRAME DESIGN, a studio for architecture and design.
 

Is it necessary for a professional like you to seek "contact" and "mutual understanding" between exterior and interior in architecture, when working on a project?

Architecture creates spaces and volumes artistically shaped to affect the viewer and the user. Invariably, the process includes both a building's exteriors and interiors. People perceive first the outside shell, while the interior is the natural continuation of this perception. 

We see this in many examples of modern global architecture. In house design, when the investor is going to be the inhabitant as well, one should pay serious attention to blending and symbiosis of exterior and interior. This can be achieved with creation of a common style and geometry, application of the same materials, colours and textures in some zones.

Is there enough durable materials that can be used both in the interior and exterior?

Recently, manufacturers have introduced a number of materials that are exceptionally resistant to both outdoor atmospheric conditions and the conditions in a kitchen, like hot pots and cutting with sharp knives. Such materials are the new generations of large scale porcelain stoneware, HPL surfaces, composite wood and many more.

How can you combine properly good functionality with good appearance and cosiness? 

In architecture and design the question of whether function or appearance comes first is the equivalent of the question of the hen and the egg. The balance of the two depends on the type of the site. In residential interiors function and cosiness are the priority, while in public spaces the visual effect comes before the function, in most cases. 

The Christmas season, which we associate with cosiness, is just around the corner. How can we have cosy interiors?

The feel of cosiness is a must for any finished residential interior - without it we will end up with a soulless space filled with furniture.

Cosiness can be achieved with the proper colour scheme, accents as curtains, soft furniture, LED background lighting, wallpapers, and - a crucial element - decoration. Well selected decoration is the final touch that underlines the ambiance - paintings, vases, lamp shades, plants, the Christmas tree, even the sock above the fireplace.

Which are the most common interior design mistakes and what can ruin a seemingly good project?

A common mistake is when the client likes a photo of a good design on the Internet and then applies it in reality without a proper analysis and detailed survey. 

Other mistakes are mismatched colours, tones, and textures, furniture of the wrong size (too large sofas or too small dining tables), impractical functionality of the spaces, overdoing with elements, details and decoration. The list of possible mistakes is quite long. Our job, as architects and designers, is to optimise and help with this process in order to create a cosy, comfortable and practical home.

0885 444 134

office@framedesign.bg

framedesign.bg

STUDIO FRAME DESIGN Теория и практика на добрия интериор

Арх. Борислав Георгиев завършва УАСГ през 2014 г. със специалност жилищни сгради. Има над 10 години работен стаж, в които е проектирал еднофамилни къщи, жилищни комплекси, хотели и други обществени сгради. От 6 години навлиза и в сферата на интериорния дизайн. Основава STUDIO FRAME DESIGN – Студио за архитектура и дизайн през 2020 г.

Необходимо ли е да се търси „контакт“ и „разбирателство“ между екстериор и интериор в архитектурата, когато се работи по определен проект?

Архитектурата изгражда пространства и обеми, които са художествено оформени така, че да въздействат. Неизменно процесът включва и екстериорите, и интериорите на сградите. Хората възприемат първо външната обвивка, а интериорът е естественото продължение на това възприятие. 

Това наблюдаваме в голяма част от модерната световна архитектура. При проектирането на къщи, когато инвеститорът ще е и обитател, трябва да се обърне сериозно внимание на преливането и симбиозата между екстериор и интериор. Това може да се постигне с изграждане на обща стилистика и геометрия, прилагане на един и същи материал, цвят и текстура в дадени зони.

Има ли достатъчно устойчиви материали, които да са подходящи и за интериор, и за екстериор?

През последните години се произвеждат материали, които са изключително устойчиви на външни атмосферни условия, но и на условията в една кухня, като например горещата тенджера или рязането с нож. Такива материали са новите поколения широкоформатни плочи от гранитогрес, HPL плоскостите, композитното дърво и много други.

Как добрата функционалност се комбинира правилно с добрата визия и уют?

В архитектурата и дизайна въпросът кое е първо – функцията или визията, е еквивалент на въпроса за кокошката и яйцето. Балансът между двете зависи от типа обект. При жилищните интериори приоритет са функцията и уютът, докато при обществените визуалното въздействие предхожда функцията в повечето случаи.

Предстоят Коледните празници, които винаги асоциираме с уют. Как се постига той в интериорите?

Създаването на уют е задължително за завършения жилищен интериор – без него ще имаме просто бездушно пространство с мебели.

Той се постига чрез подходяща цветова гама, акценти в завеси, мека мебел, LED подсветване, тапети и – изключително важно – декорация. Добре подбраната декорация е финалният щрих, който подсилва атмосферата – картини, вази, лампиони, растителност, елхата, дори и коледното чорапче над камината.

Кои са често допусканите грешки при обзавеждането и кое проваля привидно добрия интериор?

Честа грешка е да се хареса снимка на хубав дизайн от интернет и да се приложи в реалността без адекватен анализ и детайлно проучване. Други грешки са недобре съчетаните цветове, тонове и текстури, сбърканият мащаб на мебелите (твърде големи дивани или твърде малки трапезни маси), непрактично решена функция на помещенията, претрупване с елементи, детайли и декорация. Списъкът с възможни грешки е доста дълъг. Работата ни като архитекти и дизайнери е да оптимизираме и помогнем в този процес, за да създадем уютен, комфортен и практичен дом.

тел: 0885 444 134

office@framedesign.bg

framedesign.bg

 

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GRAND HOTEL AND SPA PRIMORETZ: THE KINGDOM OF FAIRYTALE SEASIDE WEDDINGS
The place where She and He will say to each other these special “Yes, I do,” surrounded by their family and friends, is crucial.

PARK HOTEL PIRIN: WELCOME TO YOUR FIVE-STAR HOME AWAY FROM HOME!
Here, the feeling of being at home away from home comes naturally.As the first Bulgarian hotel with an EUROPESPA WELLNESS quality seal, Park Hotel PIRIN meets all European standards of amenities, safety, hygiene, and service quality. 

RENT IN STYLE AT SAN STEFANO PLAZA, SOFIA
Located between Orlov Most and Doctorska Gradina Park, the outstanding compound offers every convenience for a modern life in the heart of Sofia - tranquility combined with the busy cafés, bars and restaurants around, plus a number of conveniences like a su

GABRIELLE HOME: PERSONALIZED DESIGN AT ITS BEST
Gabrielle Home is an ambitious interior design studio that for the past eight years has successfully worked on projects in the highly demanding markets of Europe and the Middle East, especially Dubai, but also Bahrain, Qatar and Lebanon.

DIONISIEV GROUP: THE ART OF BUILDING DREAMS
Since its establishment, in 2006, Dionisiev Group full engineering company has unfailingly demonstrated that when there are no compromises in work, the results are impressive.

SYNERGY DESIGN: 20 YEARS OF CREATING GROUND-BREAKING INTERIORS
When you see an interior with its own integrity, visual language and spirit, it is often hard to explain what you see with words – you just feel that you have entered a space that is as close to perfection as possible.

MITEL NETWORKS: COMMITTED TO EXCELLENCE
Unified communications, or UC, is one of the invisible, but crucial systems that make businesses and companies fit for the changes of the modern world and helps them to be more efficient and better in their employees and customers' journeys.

SERVIER: ELEVATING HEALTHCARE
What does it take to make healthcare better and patients – healthier? Servier knows the answer. The French-based pharmaceutical company present in 150 countries worldwide is managed by a non-profit foundation.

DIET HACK: THE EASY WAY TO GET IN SHAPE
Nor is it a matter of following strict diet plans or necessarily going to the gym (without denying the benefits of physical activity). This is what Diet Hack stands for.

ORIENTAL ART: DISCOVER THE WORLD OF EXOTIC BEAUTY
Turquoise, coral, emerald, lapis lazuli, diamond, ruby, topaz, moonstone... even just the names of exotic gemstones are capable of transporting us to distant lands, among mystic landscapes or in fairy tale stories.

SILENTI JEWELRY: PIECES OF ART THAT RESONATE WITH YOUR SOUL
Today, Silenti is one of the most popular brands for silver jewelry on the Bulgarian market, thanks to its groundbreaking combination of Scandinavian minimalism, East European love for flair and... clever market research.

PMP PROJECTS: CREATING VISIONARY INTERIORS WITH THEIR OWN SOUL
Miglena Vladova got interested in interior design as early as 2008, a little bit before she graduated Engineering design from university.