MOD EXTE: MODERN FACADES THAT CARE FOR NATURE


Stanislav Yanchovski, founder, on the mission to connect modern solutions and traditional architecture

ModExte facade.jpg

Aesthetically pleasing, flawlessly functional, highly energy effective and with low carbon footprint: quality modern facades should meet all these requirements. Mod Exte is a young Bulgarian company that has set as its goal to introduce to the local market some of the most impressive international manufacturers of facades, interior and floor coverings. Founded in 2021, the company represents in Bulgaria brands such as Fiberdeck, Kerlite, Céramica Mayor, Pflederer, WindDam and others. Its founder, Stanislav Yanchovski, elaborates.

For whom are the solutions offered by Mod Exte - for investors and developers or for end clients?

The solutions offered by Mod Exte are targeted both towards developers and investors, and end consumers. We strive to meet the needs of different types of clients, offering personalised and sustainable solutions.

The wood composite panels by Fiberdeck are among the main products in your portfolio. For what buildings and cases are they the best solution? 

Fiberdeck products are suitable solutions for all types of buildings due to advantages such as durability, resistance to different atmospheric conditions and aesthetically pleasant look. You can spot them in both residential and administrative and commercial buildings. Everywhere where is sought a combination of durability, easy maintenance and natural, pleasing appearance. They are a green solution that meets the modern requirements for construction and design.

Fiberdeck's cladding, fences and decking are known for their durability and stability. Fiberdeck has over 15 years of experience in seeking and developing the best, most reliable and innovative technologies that provide clients with improved durability and satisfaction. The material is water resistant and is not affected by the different atmospheric conditions. It keeps both its shape and beauty for a long time. 

Investing in Fiberdeck products guarantees long-term satisfaction. The difference, compared to most other products on the market, is the technology used for the manufacture of Fiberdeck products: second generation co-extrusion. The thin polyethylene layer protects the composite wood of spots and UV light, thus preventing fading.

What are the main characteristics of Fiberdeck's facade solutions?

The composite cladding WEO by Fiberdeck is a modern and exceptionally authentically looking imitation of natural wood. Clients get a variety of colours to choose from - teak, ipe, cedar, dark and light grey, and 20-year warranty. The profiles create a feeling of delicate movement to the facade and allow easy assembly on ordinary wood or metal frames. 

The WEO cladding is also developed with thought for the environment. The composite material used in its production is 95% of recycled products and is 100% recyclable. The polymer (HDPE) is the result of processing plastic waste (plastic bottles). The wood particles are a byproduct from recycling in the timber industry. Without toxic products or risk of VOC emission, the WEO cladding is completely harmless to the environment that the consumer is going to inhabit. WEO products are a good environmentally friendly alternative to tropical wood.

On what principles do you step when you choose the manufacturers that you are going to represent on the Bulgarian market?

Mod Exte partners with companies with years of history and strong position in the cladding market. The choice of our partners is based on several key principles that guarantee quality, reliability and client satisfaction - namely high quality, technological innovations, care for nature and sustainability.

Sofia, 16 Boris Karadimchev St

www.modexte.com

www.fiberdeck.bg

Mod Exte: Модерни фасади с грижа за природата

Станислав Янчовски, основател, за мисията да свърже модерните решения с традиционната архитектурата

Естетическа визия, безупречна функционалност, висока енергийна ефективност и нисък въглероден отпечатък: качествените съвременни фасади трябва да отговарят на тези условия. Mod Exte е млада българска компания, която си е поставила за цел да запознае българския пазар с някои от най-впечатляващите международни производители на фасадни, интериорни и подови покрития. Основана през 2021 г., фирмата е представител за България на брандове като Fiberdeck, Kerlite, Céramica Mayor, Pflederer, WindDam и други. Основателят на компанията Станислав Янчовски разказва повече.

За кого са решенията, които предлага Mod Exte – за инвеститори или крайни потребители?

Решенията, които предлага Mod Exte, са насочени както към инвеститори, така и към крайни потребители. Стремим се да отговорим на нуждите на различни типове клиенти, предлагайки персонализирани и устойчиви решения.

Дървените композитни панели Fiberdeck са един от основните продукти, които представяте. За какви сгради и случаи са подходящо решение те?

Продуктите на Fiberdeck са подходящо решение за различни видове сгради поради своите предимства като дълготрайност, устойчивост на атмосферни влияния и естетичен вид. Може да ги видите както в жилищни, така и в офис и търговски сгради. Навсякъде, където се търси комбинация от устойчивост, лесна поддръжка и естествена, естетически привлекателна визия. Те са екологично решение, което отговаря на съвременните изисквания за строителство и дизайн.

Настилките, оградите и облицовките Fiberdeck са известни със своята издръжливост и стабилност. Fiberdeck има повече от 15 години опит в търсенето и разработването най-добрите, надеждни и иновативни технологии, които да осигурят на клиентите по-голяма издръжливост и удовлетворение. Материалът е водоустойчив и не се влияе от атмосферни влияния. Не се деформира и запазва естетичния си външен вид дълго време.

Инвестирането в продукт на Fiberdeck гарантира дългосрочно удовлетворение. Разликата в сравнение с повечето продукти на пазара е технологията от второ поколение на ко-екструзия, използвана при производството на продуктите на Fiberdeck. Тънкият слой полиетилен предпазва композитното дърво от петна и UV лъчи, предотвратявайки избледняването.

С какви характеристики се отличават решенията за фасади на Fiberdeck?

Композитните облицовки WEO на Fiberdeck са модерна и изключително достоверна имитация на естествено дърво. Потребителите получават разнообразие от цветове – тик, ипе, кедър, тъмно, светло сивo и 20-годишна гаранция. Профилите създават усещане за деликатна раздвиженост на фасадата и позволяват лесния монтаж върху обикновена дървена или метална рамка.

Облицовките WEO са разработени и с мисъл за околната среда. Композитният материал, използван при производството им, е 95% от рециклирани продукти и е 100% рециклируем. Полимерът (HDPE) се получава при преработка на пластмасови отпадъци (пластмасови бутилки). Дървесните частици са от рециклирането на дърводобивната промишленост. Без токсични продукти или риск от емисии на VOC, WEO облицовката е напълно безопасна за средата, която ще обитава потребителят. Продуктите WEO представляват подходяща екологична алтернатива на тропическите дървесини.

На базата на какви принципи подбирате производителите, които представяте на българския пазар?

Mod Exte си партнира с компании с дългогодишна история и присъствие на пазара на облицовки. Изборът с кои производители да работим се базира на няколко ключови принципа, които гарантират качество, надеждност и удовлетворение на клиентите, а именно – високо качество, технологични иновации, екологичност и устойчивост.

София, ул. "Борис Карадимчев" 16

www.modexte.com

www.fiberdeck.bg

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

DENTAL PLAZA: A CLINIC THAT MAKES YOU SMILE
DENTAL PLAZA is a modern and cosy practice that helps patients solve their dental problems without pain, with the latest treatment methods and under the care of dedicated professionals.

DOBREV DENTAL CENTER: WHERE EACH SMILE TELLS A STORY OF CARE AND PROFESSIONALISM
In dental medicine few topics are as complex and multifaceted as complete rehabilitation and treatment of disorders in the lower jaw joints.

MAXVIEW PROPERTY: COMPETENCY, QUALITY, CREATIVITY
In a competitive market such as real estate, providing a truly individual approach to each client is a responsible task that only visionary professionals can handle properly. MaxView Property is such a company.

COMPLETE SMILE TRANSFORMATION AT VENELINOV STUDIO
Dr Rosen Venelinov created Venelinov Dental Studio in 2001. He is a renowned dentist and lecturer who attends on a regular basis a number of dental forums in Bulgaria and abroad.

GALERIE REAL ESTATES: BOUTIQUE SERVICE FOR DEMANDING CLIENTS
When you seek not just any home, investment or property to rent, but a space that satisfies your needs and criteria, Galerie Real Estates will help.

HEALTHDATA BOX: SMART PROCESSING OF HEALTHCARE DATA
A healthcare system without inequalities, where all services and products are consistent, intelligently budgeted and dedicated to the patients' comfort: value-based healthcare sounds like a utopia.

DR EVELINA PERCHINSKA: COMMITTED TO PATIENTS' HAPPINESS
They are of all ages and suffer from different diseases and conditions, but they are all satisfied with the treatment's result.Dr Evelina Perchinska is the manager of Dental Clinic Eurovita.

SOON IN SOFIA: VIEW FROM YOUR OFFICE TO GOLDEN DOMES AND VASIL LEVSKI MONUMENT
Have you pondered on the fact that during the workweek many of us spend the bigger part of their active time in the office? And that its location has a significant impact not only on the quality of their work, but also on the quality of their life?

SAN STEFANO PLAZA: HIGH-END OFFICES FOR RENT
SAN STEFANO PLAZA offers spacious, high-end offices with an area of over 100 sq.m located on the 2nd to the 7th floor.

A PLACE TO CALL HOME: YOUR DREAM HOME
Looking both south and towards the Vitosha mountain, with a fast access to the city centre, it is one of the best developments to live or invest in in Bulgaria. The compound has 34 terraced houses grouped in 6 buildings.

SMILE CARE: THEORY AND PRACTICE OF PROFESSIONAL DENTAL CARE
The founder of the practice, Dr Srebrina Sokleva, shares more.Why beautiful smile is something more than a pleasant feature on our face?