MARTINA PETKOVA: LAW IS BY YOUR SIDE


Property Legal Consulting takes care of your interests without any compromises

martina petkova lawyer.jpg

Buying and selling a property is an important step for everyone – both individuals and organisations. To avoid mistakes, bad deals and potential lawsuits, timely and competent legal help is a must. This is also the mission of attorney Martina Petkova and her law firm Property Legal Consulting – to help everyone, including online, to make property deals safely, with proper information and without taking unnecessary risks.

Why do property investors need the services of PLC?

Not only property investors need PLC services! Every present or future owner of real estate who cannot provide by themselves the relevant impartial legal consultation will only benefit from timely legal intervention in the form of detailed reading and preview of the documentation and whether the objective current condition of the property in question corresponds to it. Why? Each property is unique. Even properties with completely identical external characteristics have their own legal history. This is why it is crucial to exercise foresight when dealing with the legal life of each property. This, for its part, is also prevention for the owner's health as it saves them the potential risk of stressful situations that put additional pressure on the already overstressed neural system of people nowadays.

What other benefits can be made by partnering with you?

Tranquility and avoiding future expenses are the main and most important of all added values of PLC services! Tranquillity from the fact that these are eliminated and when complete elimination is impossible – that they are minimised and the potential explicit and/or hidden legal risks are explained to the clients in great detail. In the future, this saves valuable resources such as time, nerves, money and attention that would be required to protect the clients' interests in the court. The lawsuit could be long, tiring and, in some cases, with unpredictable outcome. These expenses and risks can be avoided or predicted (when a client consciously takes the step) as soon as we start action on: property purchase or sale, including municipal property or auction, that includes obligatory detailed check-up for property encumbrances; construction, including cession of construction rights; change of property use; plot regulation and/or correction of zoning boundaries; joinder/division of plot/s or self-contained site/s; legalisation/issuing of certificate of tolerance in cases of illegal construction; additional construction on existing buildings; property co-ownership; inheritance cases and others.

Which female trait, in your opinion, makes you a successful legal consultant?

Dedication and attention to detail, this in its part leads to my perfectionism. The advantages for my clients during timely consultation are: precise analysis of the property in question; legal analysis based on scrutiny of even the tiniest detail; explication of potential legal risks; prevention of purchasing small property with many and/or significant problems without purposefully informed decision; saving time, stress, money and attention in case of a possible lawsuit.

In short: If you want or have a property, be proactive about its legal life!

phone: 0898 430 545

m.petkova@plc-bg.com

plc-bg.com

Мартина Петкова: Правото на ваша страна

Property Legal Consulting се грижи за интересите Ви без компромис

Придобиването и продажбата на имот е важна стъпка за всеки – и за частните лица, и за организациите. За да се избегнат грешни стъпки, лоши сделки и потенциални съдебни дела, навременната и компетентна юридическа помощ е задължителна. Това е и мисията на Мартина Петкова и юридическата ѝ кантора Property Legal Consulting – да помогне на всеки, включително и онлайн, да сключва имотни сделки сигурно, информирано и без излишни рискове.

Защо инвеститорите в недвижими имоти имат нужда от услугите на PLC?

Не само инвеститорите в недвижими имоти имат нужда от услугите на PLC! Всеки настоящ или бъдещ собственик на недвижими имот, който не може да осигури сам на себе си съответната безпристрастна правна консултация, само би спечелил от навременна юридическа намеса за детайлен прочит и преглед на документацията и дали обективното текущо състояние на имота отговаря на нея. Защо ли? Всеки имот е уникален. Юридическата му съдба със сигурност е различна дори в случаи при имоти с напълно еднакви външни характеристики. Затова е изключително важно да се действа с далновидност относно юридическия живот на всеки имот. Това, от своя страна, е превенция относно здравето на всеки един собственик, защото му спестява потенциалния риск от стресиращи ситуации, товарещи така или иначе претоварената в днешно време нервна система на човека.

Какви други ползи могат да се извлекат от сътрудничеството с Вас?

Основните и най-съществени от всички добавени стойности на услугите на PLC са спокойствие и спестяване на бъдещи разходи! Спокойствие от това, че са елиминирани, а когато пълното елиминиране е невъзможно – че са минимизирани и потенциалните юридически явни и/или скрити рискове са детайлно разяснени на клиентите. Това спестява в бъдеще ценни за всеки човек време, нерви, финансови средства и внимание, които биха били необходими, за да защити интереса си в съда при един дълъг, изморителен и в някои случаи с неясен край процес. Тези разходи и рискове могат да се избегнат или предвидят (когато някой клиент поеме информирано тази стъпка) още преди започване на действия при: покупко-продажба на имот, вкл. от община или на публична продан, включваща задължително и детайлна проверка за вещни тежести върху имота; строителство, вкл. чрез отстъпено право на строеж; промяна предназначение на имот; урегулиране на парцели и/или коригиране на дворищно-регулационни граници; обединяване/разделяне на парцел/и или самостоятелен/и обект/и; узаконяване/издаване на удостоверение за търпимост при наличието на незаконен строеж; пристрояване, надстрояване или дострояване на сгради; съсобственост върху недвижими имоти; наследствени казуси и др.

Коя женска черта според Вас Ви прави успешен правен консултант?

Всеотдайността и вглеждането в детайла, а това води след себе си моя перфекционизъм. Ползите от него за моите клиенти при своевременна консултация са: прецизен анализ на съответния имот; правен анализ, основаващ се на вглеждането и в най-дребния детайл; разясняване на потенциалните правни рискове; превенция от закупуване на малък имот с много и/или големи проблеми, без да е взето целенасочено информирано решение за това; спестяване на време, нерви, средства и внимание в случай на евентуален съдебен спор.

Накратко: Ако искате или имате имот, действайте с превенция за неговия юридически живот!

тел: 0898 430 545

m.petkova@plc-bg.com

plc-bg.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.