KP DENT: FROM DIGITAL TO REAL SMILE


Dr Konstantin Petkov on the potential of modern technologies

KPDent Dr Konstantin Petkov.jpg

Lead by the desire to give the best to the patients of KP Dent Clinic, Dr Konstantin Petkov has focused on digital dentistry, but has not forgotten the importance of the skills of experienced professionals. Dr Petkov has specialised at the Siena University, the Medical University of Vienna and Malo Clinic in Lisbon. His interests are in the fields of restorative dentistry, implantology and treatment of the temporomandibular joint.

Can we say that digital dentistry is dentistry's future?

Digital dentistry is increasingly used in our practice, covering an ever-widening part of our activities. 3D X-ray equipment provides an overview of the whole situation. The condylograph precisely registers and shows the movement of the temporomandibular joint. The interdental scanner is possibly the most important digital tool. Together, these technologies allow us to properly analyse the problem, to use virtual simulation to consider different options and to choose the best way to solve it.

The new generation of dental scanners successfully replaces standard silicone casts and makes the procedure more bearable for the patient. With them we can easily spot faults in the models. The scanning takes about 2 minutes and we see the result immediately. The digital models are of exceptional quality and allow dental technicians to make crowns and veneers with precision to up to a couple of microns.

In diagnosis, we can directly show to patients their condition, what we can optimise and what we can solve. Digital technologies also allow to guide the implant to the best possible position for the tooth.

After the treatment ends, we can preserve the digital models and use them to track how a case has changed in time.

Which are the main steps in the treatment of patients who need a complete smile change?

We start with a general examination, an in-depth analysis of the situation and possible ways for restoration. Proper planning makes 80% of successful treatment.

We scan the teeth and take lots of photos and X-ray imaging to capture even the tiniest detail. Then, we process and analyse the information, and make the so-called digital smile design. We select the shape and size of teeth that look best on the client's face, visualise the future result and discuss it with the patient. When needed, we amend the model.

After the patient's approval, we prepare a mock-up project of the future teeth. Then we put it in on their actual teeth to see and analyse the result before the treatment starts. The patient "tries" their new smile and if needed, we make corrections.

The final step is the project's realisation with facets and crowns. The result is predictable, tested beforehand and lasting, and the patient goes through the entire process quickly, easily and gradually.

Sofia, 61 King Boris III Blvd, phone: 0896 656 556

office@kpdent.pro

kpdent.pro

KP Dent: От дигитална към реална усмивка

Д-р Константин Петков за потенциала на съвременните технологии

Воден от желанието да даде най-доброто на пациентите на клиника KP Dent, д-р Константин Петков поставя акцент върху дигиталната стоматология – но без да забравя колко важни са уменията на опитния професионалист. Д-р Петков е специализирал в Университета в Сиена, Медицинския университет във Виена и Malo Clinic, Лисабон, а интересите му са в сферата на възстановителната дентална медицина, имплантологията и лечението на темпоро-мандибуларната става.

Можем ли да кажем, че дигиталната стоматология е бъдещето на денталната медицина?

Дигиталната дентална медицина все повече навлиза в практиката ни и обхваща все по-обширна област от дейността ни. 3D рентгеновите апарати дават поглед върху цялостната ситуация. Кондилографът точно регистрира и показва движенията на темпоро-мандибуларната става. Интраденталният скенер е може би най-важният дигитален инструмент. Заедно тези технологии ни позволяват да анализираме проблема в дълбочина, чрез виртуална симулация да разгледаме различни варианти и да изберем най-добрия път за решаването му.

Новото поколение дентални скенери успешно замества стандартните силиконови отпечатъци и прави процедурата по-поносима за пациента. С тях можем да открием пропуски в моделите. Сканирането отнема около 2 минути, като веднага виждаме резултата. Дигиталните модели са с изключително качество и позволяват на зъботехниците да изработят короните и фасетите с точност до няколко микрона.

При диагностиката можем директно да покажем на пациента ситуацията и какво бихме могли да оптимизираме и решим. Дигиталните технологии позволяват да поставим имплантите навигирано във възможно най-добрата позиция за съответния зъб.

След края на лечението можем да съхраним дигиталните модели и да следим как се променя даден случай във времето.

Кои са основните стъпки при лечението на пациент, който има нужда от цялостно преобразяване на усмивката?

Започваме с основен преглед, задълбочен анализ на ситуацията и възможни начини на възстановяване. 80% от успеха на лечението е в правилното планиране.

Сканираме съзъбието и правим внимателна фотодокументация и рентгенова диагностика, за да хванем и най-малкия детайл. След обработката и анализа на информацията правим т.нар. дигитален дизайн на усмивката. На база лицевите дадености подбираме най-правилните форма и размери на зъбите, визуализираме бъдещия резултат и го обсъждаме с пациентите. При нужда се нанасят корекции.

При одобрение от пациента изработваме mock-up проект на бъдещите зъби и го пренасяме върху зъбите му, за да видим и анализираме резултата преди началото на лечението. Пациентът "изпробва" новата си усмивка, като при необходимост правим корекции.

Последната стъпка е реализирането на проекта с фасети и корони. Резултатът е предвидим, предварително проверен и дълготраен, а пациентът преминава през целия процес бързо, леко и плавно.

София, бул. "Цар Борис III" 61, тел: 0896 656 556

office@kpdent.pro

kpdent.pro

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

DENTAL PLAZA: A CLINIC THAT MAKES YOU SMILE
DENTAL PLAZA is a modern and cosy practice that helps patients solve their dental problems without pain, with the latest treatment methods and under the care of dedicated professionals.

DOBREV DENTAL CENTER: WHERE EACH SMILE TELLS A STORY OF CARE AND PROFESSIONALISM
In dental medicine few topics are as complex and multifaceted as complete rehabilitation and treatment of disorders in the lower jaw joints.

MAXVIEW PROPERTY: COMPETENCY, QUALITY, CREATIVITY
In a competitive market such as real estate, providing a truly individual approach to each client is a responsible task that only visionary professionals can handle properly. MaxView Property is such a company.

COMPLETE SMILE TRANSFORMATION AT VENELINOV STUDIO
Dr Rosen Venelinov created Venelinov Dental Studio in 2001. He is a renowned dentist and lecturer who attends on a regular basis a number of dental forums in Bulgaria and abroad.

GALERIE REAL ESTATES: BOUTIQUE SERVICE FOR DEMANDING CLIENTS
When you seek not just any home, investment or property to rent, but a space that satisfies your needs and criteria, Galerie Real Estates will help.

HEALTHDATA BOX: SMART PROCESSING OF HEALTHCARE DATA
A healthcare system without inequalities, where all services and products are consistent, intelligently budgeted and dedicated to the patients' comfort: value-based healthcare sounds like a utopia.

DR EVELINA PERCHINSKA: COMMITTED TO PATIENTS' HAPPINESS
They are of all ages and suffer from different diseases and conditions, but they are all satisfied with the treatment's result.Dr Evelina Perchinska is the manager of Dental Clinic Eurovita.

SOON IN SOFIA: VIEW FROM YOUR OFFICE TO GOLDEN DOMES AND VASIL LEVSKI MONUMENT
Have you pondered on the fact that during the workweek many of us spend the bigger part of their active time in the office? And that its location has a significant impact not only on the quality of their work, but also on the quality of their life?

SAN STEFANO PLAZA: HIGH-END OFFICES FOR RENT
SAN STEFANO PLAZA offers spacious, high-end offices with an area of over 100 sq.m located on the 2nd to the 7th floor.

A PLACE TO CALL HOME: YOUR DREAM HOME
Looking both south and towards the Vitosha mountain, with a fast access to the city centre, it is one of the best developments to live or invest in in Bulgaria. The compound has 34 terraced houses grouped in 6 buildings.

SMILE CARE: THEORY AND PRACTICE OF PROFESSIONAL DENTAL CARE
The founder of the practice, Dr Srebrina Sokleva, shares more.Why beautiful smile is something more than a pleasant feature on our face?