PERSONAL GROWTH WITH MARIYA KOLEVA


As a life coach and an NLP practitioner, she helps us to discover our true selves

Mariya Koleva.jpg

Mariya Koleva, a life coach and NLP practitioner, focuses on personal growth and the support to her clients to live up to their own expectations. For the past couple of years, she has been using neuro-linguistic programming in her work extensively and has a lot to say about its great benefits.

What exactly is neuro-linguistic programming in a life coaching context?

NLP is a method that uses a set of techniques to facilitate communication and thinking. When used properly, it leads to clarifying our goals, realising where we really stand and achieving our desired results. The method's name reflects its essence. We perceive all experiences through the five senses (the neural system) and express them in different linguistic constructions. The method's techniques allow us to "programme" the neural and linguistic constructions in such a way that we can achieve particular results.

In my practice, I use NLP as a tool to identify the client's leading senses and the best techniques to approach them. For example, some clients say: "I see that you understand me." For them, the best are techniques connected to visual perceptions. Clients who say "I feel that you understand me" rather seek their "inner voice" – and, accordingly, will benefit from a different technique.

What results can we expect from NLP? Are there any risks?

When we have properly defined the client's nonverbal answers and have selected our techniques well, the results won't be long. The clients realise what is important for them and how valuable they are being themselves. They shake off other people's ideas and goals, they establish their confidence and healthy self perception, and take their true place in the centre of their own lives.

NLP helps us to retune ("reprogramme") our thinking and attitude, without affecting our personality. It acts to the point where we are ourselves. In this sense – nothing can go wrong with NLP.

Can you share some typical cases in which NLP is an effective method?

NLP helps very effectively when treating traumatising memories and dealing with phobias. A client, for example, was scared of driving after a car crash. With the help of NLP, she overcame the memory without forgetting it.

Another field where NLP is of help is preparation for future stressful situations such as job interviews, where my clients excel.

A valuable advantage of NLP is that the client does not have to share in great detail events, memories, experiences and emotions to see results.

NLP is an effective life coaching method, but it is by far not unique. A good life coach will be able to evaluate the clients' specificities and use the techniques that will work best for them. I adapt my coaching techniques to my clients, not vice versa. My attention is focused on the people who have trusted me.

+359 87 862 3040

coaching@mariyakoleva.com

www.mariyakoleva.com

FB: LifeCoach.MariyaK

Личностно израстване с Мария Колева

Като личен коуч и НЛП практик тя ни помага да открием истинското си аз

Мария Колева, личен коуч и НЛП практик, акцентира върху личностното израстване и подкрепата на клиентите си да осъществят и изживеят своите собствени очаквания. В последните години използва предимно невро-лингвистичното програмиране в работата си и вижда сериозните ползи, които техниките на този метод носят на клиентите.

Какво точно е невро-лингвистичното програмиране в контекста на лайф коучинга?

НЛП е подход, който чрез набор от техники подпомага комуникацията и мисленето. Приложен правилно, той води до изясняване на целите, осъзнаване на реалното състояние и постигане на желаните резултати. Името на метода отразява същината му. Всяко преживяване се възприема чрез петте сетива (нервната система) и намира израз в различни езикови конструкции. Чрез техниките на подхода можем да "програмираме" нервните и лингвистичните конструкции така, че да получим определени резултати.

В моята практика НЛП ми дава възможност да преценя кои са водещите сетива на клиента и най-подходящите техники за въздействие. Някои клиенти например казват: "Виждам, че ме разбираш". При тях са подходящи техниките, свързани с визуалните възприятия. Клиентите, които казват "Струва ми се, че ме разбираш", по-скоро търсят "вътрешното си усещане" – и съответно се нуждаят от друга техника.

Какви резултати можем да очакваме от НЛП? Крие ли то някакви рискове?

Когато правилно сме определили невербалните отговори на клиента и сме подбрали добре техниките си, резултатите не закъсняват. Клиентите осъзнават кое е важно за тях и колко са ценни самите те такива, каквито са. Отърсват се от чуждите идеи и цели, затвърждават самочувствието и здравословната си самооценка и заемат истинското си място в центъра на собствения си живот.

НЛП помага да пренастроим ("препрогамираме") мисленето и отношението си, но не ни превръща в други хора. То действа до там, докъдето ние сме самите себе си. В този смисъл – няма какво да се обърка.

Кои са някои типични случаи, при които НЛП е ефективен подход?

НЛП помага много ефективно при лечение на травмиращи спомени и справяне с фобии. Една клиентка например се страхуваше да шофира след преживяна катастрофа. Посредством НЛП тя преодоля спомена, без да го забравя.

Друга сфера, в която НЛП е от полза, е подготовката за бъдещи стресови ситуации като интервю за работа, където моите клиенти имат множество успешни представяния.

Ценно предимство на НЛП е, че не се налага клиентът да разказва подробности за случки, спомени, преживявания и емоции, за да се постигнат резултати.

НЛП е ефективен подход в лайф коучинга, но далеч не е единствен. Добрият лайф коуч умее да преценява спецификите на клиентите и използва техниките, които работят. Аз адаптирам коучинг техниките към клиента, а не обратното. В центъра на моето внимание са хората, които ми се доверяват.

+359 87 862 3040

coaching@mariyakoleva.com

www.mariyakoleva.com

FB: LifeCoach.MariyaK

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

MAYA SHOPOVA: LOVE AS A CATALYST OF PERSONAL DEVELOPMENT
Maya Shopova is a family constellator, a psychologist, an NLP therapist, founder of a school for personal growth led by spirit of exploration and creative thinking, where gradual development is the main moving power in life.

LINKIN: EMBRACING CHANGE AND INNOVATION
A family business that starts small but with its striving for perfection and innovation gradually grows into a company that embodies ambition, innovation and expansion to foreign markets: the story of Profilink is an example that with the right mindset Bulg

EMANOELA SMILOVA: UNLEASHING THE POWER OF REGRESSION THERAPY
As an experienced regression therapist, Emanoela Smilova knows this truth perfectly well and is prepared to help us understand our subconscious and have happy, productive lives free from emotional blockages.

GRAVITY HOMES & LIVING: A PLACE ESPECIALLY CREATED FOR PEOPLE WITH SHARED VALUES AND LIFE PHILOSOPHY
Gravity Homes & Living is not just the new gated community in the Kambanite area.

BILYANA VUTOVA: ROAD TOWARDS SELF-KNOWLEDGE
Stress at work, personal failure, a general sense of losing our life's direction and meaning - when dark thoughts and moods take over, we will find an extended hand and professional advice from the professionals at Kalei Center.

IVET PAVLOVA: YOUR GUIDE TO HOLISTIC BUSINESS, LEADERSHIP, AND LIFE BALANCE SOLUTIONS TO CHALLENGES
Welcome to the realm of holistic solutions for navigating the complexities of business, leadership, and life. Meet Ivet Pavlova, a seasoned NLP Somatic Business, Leadership & Life Balance Coach, International Trainer, and Mentor Coach.

GUT2BE KOMBUCHA: CRAFT PERFECTION FOR HEALTHY LIVING
Fresh, lightly carbonated beverage with a pleasant taste – a glass of kombucha is always an excellent way to give ourselves some joy and to take care of our health.

DR TANYA ILIEVA, PHD: HELPING PEOPLE BECOME WHAT THEY CAN BE
She is a school psychologist, has a private practice and is a registered member of the Association of Psychologists in Bulgaria and of the Union of Scientists in Bulgaria.

JASMIN SPECIALTY COFFEE: MAKES WORKING FROM THE OFFICE MORE PLEASANT
A young and visionary Bulgarian entrepreneur has found an ingenious solution to making our work days more pleasant and effective – Jasmin Yankova's coffee roastery not only makes exquisite and intriguing single origin and blended coffees that enrich our day

THE LAVENDER ROOM: DISCOVER THE MAGIC POWER OF ESSENTIAL OILS 
Imagine a space that smells divine of the finest natural perfumes on Earth, a place that emanates tranquillity and welcomes you with warmth and kindness.

RALITZA PEEVA: UNLOCKING PEOPLE'S HEARTS
The Bulgarians and expats who seek psychological help and therapy from Ralitza Peeva are in for a pleasant surprise.

AVA PARTNERS: BUILDING A BETTER TOMORROW
Knowledge of local laws and administration is instrumental to all foreign companies that want to start a successful business in Bulgaria.