HRISTOVA & BANKOVA: PROTECTION AND CALM


The law firm helps companies to apply for public funding

 Pavlina Hristova.jpg.jpg

Projects with EU and public funding can be key for a company's development. However, the successful application and realisation of the project, the participation in tender or other activities are impossible without qualified legal help. Since 2013 Hristova & Bankova Law Firm has successfully helped Bulgarian and foreign companies to participate in projects, tenders and public procurement deals on Bulgarian territory.

Why do companies need qualified legal help when applying for projects with EU funding?

Companies should consult with a qualified lawyer as early as when they are deciding whether to apply for a project or participate in a tender. Even at this early stage they can protect their interests, for example, by appealing against the public procurement's documentation, thus obliging the Contracting Authority to set and apply more equal conditions. Foreign companies, for their part, often are not aware of local regulations or are incapable of using the information tools and platforms for application for projects, tenders and public procurement deals. Qualified legal help is also important when creating consortiums for application for projects or public procurement deals, and their execution. Hristova & Bankova Law Firm follows all legal changes and offers expert help at each stage of the realisation of such types of projects, including in the period of ongoing monitoring and evaluation of the achieved sustainability.

Attorney at law Dobromira Bankova-Ganeva

What are your key services in this field?

We have a rich procedural experience in court cases for financial corrections that protect beneficiaries against claims for irregularities, conflicts of interest and others. We also successfully defend beneficiaries when they are denied verification of EU funding. The legal help that we can offer includes the whole circle of legal relations – from the moment of the decision to participate in a project, tender, public procurement deal, to the moment of the execution. In the past 4 years we have been procedural representatives in over 200 court cases for EU funded projects.

What are the most important measures and actions that you take when a client of yours appeals against the results of a public procurement deal to the Commission on Protection of Competition or the courts?

Our first task is to familiarise with the facts. Then we build our defence thesis and carefully research the legal practice. By stepping on this and on our experience, we always consider all possible scenarios. Sometimes we advise our clients to not dispute. Appealing against the results of a public procurement deal is not a single act and always should be considered within a broader context. We always seek the best way to protect our client's rights and legal interest, and we work by following the highest standards of professional ethics.

Sofia, 1A Racho Dimchev St

02 988 1319

office@hbz-law.com 

hbz-law.com

ХРИСТОВА И БАНКОВА: Защита и спокойствие

Адвокатската кантора помага на компаниите да кандидатстват за публично финансиране

Проектите с европейско и обществено финансиране могат да са ключови за развитието на една компания. Но успешното кандидатстване и изпълняване на проекта, участието в търг или друга дейност са невъзможни без квалифицирана правна помощ. От 2013 г. насам Адвокатска кантора "Христова и Банкова" успешно помага на български и чуждестранни компании да участват в проекти, търгове и поръчки, провеждани в България.

Защо компаниите имат нужда от квалифицирана правна помощ, когато кандидатстват по проекти за европейско финансиране?

Компаниите трябва да се консултират с квалифициран юрист още, докато решават дали да кандидатстват по определен проект или поръчка. Още на това първоначално ниво те могат да защитят интересите си, например като обжалват документацията за обществената поръчка и така да се изиска от Възложителя да заложи и приложи по-равноправни условия. От своя страна, чуждестранни компании често не познават местната регулация или не могат да работят с информационните инструменти и платформи за кандидатстване по проекти, търгове и поръчки. Квалифицирана юридическа помощ е важна и при създаването на консорциуми за кандидатстване по проект или поръчка, и тяхното изпълнение. Кантора "Христова и Банкова" следи всички нормативни промени и предлага експертна помощ на всеки етап от реализацията на такъв тип проекти, включително в периода на последващ мониторинг и преценка на постигнатата устойчивост.

Attorney at law Aleksandra Zlateva

Какви ключови услуги предлагате в тази сфера?

Имаме богат процесуален опит по дела за финансови корекции, които защитават бенефициерите срещу твърдения за нередности, конфликти на интереси и подобни. Успешно защитаваме бенефициерите и при отказ за верификации на средства от европейските фондове. Правната помощ, която можем да предоставим, включва целия кръг от правоотношения – от момента, в който се вземе решение за участие в проект, търг, обществена поръчка, до момента на изпълнението. През последните 4 години сме били процесуални представители по над 200 съдебни дела, свързани с проекти с европейско финансиране.

Кои са най-важните мерки и ходове, които предприемате, когато Ваш клиент обжалва класирането при обществена поръчка пред КЗК или съда?

Първата ни задача е да се запознаем с фактите. След това изграждаме защитна теза и внимателно проучваме съдебната практика. Стъпвайки на това и на опита си, винаги обмисляме и преценяваме възможните сценарии. Понякога съветваме клиента си да не обжалва. Обжалването не е еднократен акт и винаги следва да се мисли в контекст. Винаги търсим най-добрия начин да защитим правата и законните интереси на клиента, и работим според най-високите стандарти в професионалната етика.

София, ул. "Рачо Димчев" 1А

02 988 1319

office@hbz-law.com 

hbz-law.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

Maya Shopova: Love as a catalyst of personal development
Maya Shopova is a family constellator, a psychologist, an NLP therapist, founder of a school for personal growth led by spirit of exploration and creative thinking, where gradual development is the main moving power in life.

LINKIN: EMBRACING CHANGE AND INNOVATION
A family business that starts small but with its striving for perfection and innovation gradually grows into a company that embodies ambition, innovation and expansion to foreign markets: the story of Profilink is an example that with the right mindset Bulg

EMANOELA SMILOVA: UNLEASHING THE POWER OF REGRESSION THERAPY
As an experienced regression therapist, Emanoela Smilova knows this truth perfectly well and is prepared to help us understand our subconscious and have happy, productive lives free from emotional blockages.

GRAVITY HOMES & LIVING: A PLACE ESPECIALLY CREATED FOR PEOPLE WITH SHARED VALUES AND LIFE PHILOSOPHY
Gravity Homes & Living is not just the new gated community in the Kambanite area.

BILYANA VUTOVA: ROAD TOWARDS SELF-KNOWLEDGE
Stress at work, personal failure, a general sense of losing our life's direction and meaning - when dark thoughts and moods take over, we will find an extended hand and professional advice from the professionals at Kalei Center.

SKINCLEANIC: BEAUTY THROUGH HEALTH
There, avant-garde technology and professional cosmetics from some of the world's top brands are used by dedicated professionals who tailor treatments and therapies for a wide range of clients' needs.Nataliya Drobish, owner, and Elena Makreeva, cosmetologis

GUT2BE KOMBUCHA: CRAFT PERFECTION FOR HEALTHY LIVING
Fresh, lightly carbonated beverage with a pleasant taste – a glass of kombucha is always an excellent way to give ourselves some joy and to take care of our health.

DR TANYA ILIEVA, PHD: HELPING PEOPLE BECOME WHAT THEY CAN BE
She is a school psychologist, has a private practice and is a registered member of the Association of Psychologists in Bulgaria and of the Union of Scientists in Bulgaria.

JASMIN SPECIALTY COFFEE: MAKES WORKING FROM THE OFFICE MORE PLEASANT
A young and visionary Bulgarian entrepreneur has found an ingenious solution to making our work days more pleasant and effective – Jasmin Yankova's coffee roastery not only makes exquisite and intriguing single origin and blended coffees that enrich our day

THE LAVENDER ROOM: DISCOVER THE MAGIC POWER OF ESSENTIAL OILS 
Imagine a space that smells divine of the finest natural perfumes on Earth, a place that emanates tranquillity and welcomes you with warmth and kindness.

RALITZA PEEVA: UNLOCKING PEOPLE'S HEARTS
The Bulgarians and expats who seek psychological help and therapy from Ralitza Peeva are in for a pleasant surprise.

AVA PARTNERS: BUILDING A BETTER TOMORROW
Knowledge of local laws and administration is instrumental to all foreign companies that want to start a successful business in Bulgaria.