G-ENERGY: GREEN ENERGY FOR ALL

G-ENERGY: GREEN ENERGY FOR ALL

Sat, 10/28/2023 - 22:48

Making the most of solar energy for your home, business and finances has never been easier

g-energy.jpg

Green energy is the definitive answer for the worries of tomorrow – it helps to curb climate change, guarantees clean air and health for us and our children, makes us energy independent, provides us with cheap energy, and is an option to invest smartly with guaranteed returns.

Gergana Atanasova, Manager

G-Energy is a company that designs and builds photovoltaic systems, charging stations for e-vehicles, electrical installations and external electrical connections. At the company works a team of specialists – engineers, geodesists, specialised technicians and sales representatives that will explain to you the whole process, will help you choose the most profitable solutions according to your needs, will prepare the technical project and will build and install everything with guaranteed quality and precision. The company also works on projects funded by the EU.

Photovoltaic systems for the business

G-Energy helps businesses to become independent from traditional energy sources and to stay competitive thanks to the lowest possible price of energy. The investment has 100% returns, and the energy source is free – the sun.

And for individual consumers

Households and entire blocks of flats can also use cheap, accessible and green solar energy thanks to G-Energy. It takes less than 6 years to return the investment. G-Energy does everything from the beginning to the end of the process – from funding to project's documentation.

Invest in solar systems and photovoltaic plants

In 2023, G-Energy started offering an innovative and secure investment tool to protect capitals from inflation – investment in large photovoltaic plants of up to 5 MW in Bulgaria, Greece and Albania. The programme

G-Energy Invest unites all good practices and saves time and money, thus optimising the coefficient of returns.

Its advantages are indisputable. As an investor in another project, you won't need to buy land, bother with accounting and documentation, and wait for years until the plant is finally operational. The term of investment is 18 years, yet you can expect returns in just 4-5 years, when calculating on 2022-2023 prices.

Do you want to know more? Contact G-Energy: its professionals will be happy to help you choose the best solution for you.

phones: +359 887 750 006, +359 876 000 329

marketing@genergy.gr

www.genergy.gr

G-Energy: Зелена енергия за всички

Да извлечете максималните ползи за дома, бизнеса и финансите си от соларна енергия никога не е било толкова лесно

Зелената енергия е категоричният отговор на проблемите на бъдещето – тя помага за овладяването на климатичните промени, гарантира чист въздух и здраве за нас и децата ни, осигурява енергийна независимост и евтина електроенергия и е възможност за разумна инвестиция с гарантирана възвръщаемост.

Тодор Христов, търговски директор

G-Energy проектира и изгражда фотоволтаични системи, зарядни станции за електрически автомобили, електро инсталации и външни електро връзки. В компанията са ангажирани екип от специалисти – инженери, геодезисти, специализирани техници и търговски представители, които ще ви запознаят с целия процес, ще ви помогнат да изберете най-рентабилната и съобразена с вашите нужди централа, ще изработят техническите проекти и ще реализират строително-монтажните дейности, като гарантират качество и прецизност. Компанията изпълнява и проекти, финансирани от ЕС.

Фотоволтаични системи за бизнеса

G-Energy помага на бизнеса да стане независим от традиционните източници на електроенергия и да е конкурентен благодарение на най-ниската възможна цена на електроенергията. Инвестицията е със 100% възвръщаемост, а суровината е безплатна – слънчевата светлина.

И за индивидуалните потребители

Индивидуалните домакинства и дори цели жилищни сгради също могат да се възползват от евтина, достъпна и екологична соларна енергия благодарение на

G-Energy. Вложените средства се възстановяват за по-малко от 6 години. G-Energy изпълнява всичко от начало до край по изграждането и съдейства за всеки етап от процеса – от финансирането до изготвянето на проектната документация.

Инвестирайте в соларни системи и фотоволтаични централи

От 2023 г. G-Energy предлага иновативен и сигурен инструмент за спасяване на капиталите от инфлацията – инвестиция в големи фотоволтаични централи до 5 MW в България, Гърция и Албания. Програмата

G-Energy Инвест обединява всички добри практики и спестява време и пари, с което оптимизира коефициента на възвръщаемост.

Предимствата ѝ са неоспорими. Като инвеститор в друг проект, няма нужда да купувате терен, да се грижите за счетоводството и документацията, да чакате дълго за въвеждане в експлоатация на обекта. Срокът на инвестицията е 18 години, но можете да очаквате възвръщаемост в рамките на 4-5 години по цени за 2022-2023 г.

Имате въпроси? Свържете се с G-Energy – професионалистите в нея с удоволствие ще ви помогнат да изберете най-доброто решение за вас.

тел: +359 887 750 006, +359 876 000 329

marketing@genergy.gr

www.genergy.gr

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.