DR VALENTINA IVANOVA: TO GIVE CHILDREN WINGS


Academy Nikola Tesla helps the new generation to master and rule over the digital world

Valentina Ivanova Nikola Tesla Academy.jpg

The future of our children is digital, but it will belong to those who are able to choose their own route through its waters instead of floating aimlessly on the waves. In Academy Nikola Tesla, children learn exactly this with in-person and online lessons in programming, robotics, mathematics and more.

The academy is the initiative of Dr Valentina Ivanova. Full with contagious passion for her work, she has a PhD in AI, has specialised in the Software Engineering Institute at the Carnegie-Mellon University, in the USA, and has an Exec. MBA in finance management from Sheffield University. Her experience, expertise and goals make her an impressive choice of professional to discuss with modern education, business and women in it.

For what children is the Academy Nikola Tesla?

We, at Academy Nikola Tesla, gather under one roof and in one online environment the best teachers and the best students. The educational system has always struggled to meet the needs of talented students. We are here to offer them challenges fit for their intellect and capabilities, and to teach them how to make technologies an ally for life.

Children nowadays can easily waste their time in digital temptations instead of turning the new technologies into a powerful tool for realising their dreams. While seeking how to encourage them, Dr Mariyana Raykova and I created Academy Nikola Tesla. Here children learn to talk computer languages and to understand and manage the digital world.

Programming was first. Today, we also teach mathematics, robotics, physics, and digital arts. We have branches in Plovdiv and Varna. Our mission remains the same – to give children wings and to teach them how to make their dreams a reality.

Many women reach a moment in their lives when they reconsider everything they have done and make a sharp turn. What would bring you to such a burnout situation?

I believe in voluntary burnout as a tool for self-building and re-creating yourself. If you do not burn in your work, then your entire existence is a flicker, a wandering. Dear girls, find what incites the fire inside you and each day keep the flame with work. This is the only way to be happy and successful.

What is the most important lesson you learned from your parents?

The formula of a strong family. My parents showed me that the world does nor begin or end with me, and that I am responsible to both the previous and the future generations. My father taught me to not give up to problems, even when they seem insurmountable. My mother taught me unconditional love. I will always keep them in my heart.

What do you teach your own children?

I have two wonderful children, a boy and a girl. They are already grown ups. I teach them to value love, respect and trust. I hope that I have given them the strength to continue on their own path.

www.ant.bg

Д-р Валентина Иванова: Да дадеш криле на децата

Академия "Никола Тесла" помага на новото поколение да овладее дигиталния свят

Бъдещето на децата ни е дигитално, но в него успешни ще бъдат само онези, които сами избират посоката си през водите му, вместо да се носят по вълните. В Академия "Никола Тесла" децата учат точно това с присъствени и онлайн уроци по програмиране, роботика, математика и още.

Академията е инициатива на д-р Валентина Иванова. Изпълнена със заразяваща страст към работата си, тя е доктор по изкуствен интелект, специализирала е в Института по софтуерно инженерство към университета "Карнеги-Мелън" в САЩ и има Executive MBA по финансов мениджмънт от Шефилдския университет. Опитът, познанията и целите ѝ я правят забележителен събеседник на теми като съвременното образование, бизнеса и жените в него.

За какви деца е Академия "Никола Тесла"?

В Академия "Никола Тесла" събираме под един покрив и в една онлайн среда най-добрите учители и най-добрите ученици. Образователната система винаги е имала трудности да отговори на нуждите на отличниците. Ние сме тук, за да им предложим предизвикателства, достойни за техния интелект и възможности, и да ги научим как да превърнат технологиите в съюзник за цял живот.

Съвременните деца лесно могат да пропилеят времето си в цифрови изкушения, вместо да превърнат новите технологии в мощен инструмент за сбъдване на мечти. Търсейки как да ги насърчим, заедно с д-р Марияна Райкова създадохме Академия "Никола Тесла". Тук децата се научават да говорят компютърни езици и да разбират и управляват дигиталния свят.

Програмирането постави началото. Днес вече преподаваме математика, роботика, физика, дигитални изкуства. Имаме клонове в Пловдив и Варна. Мисията ни остава същата – да дадем криле на децата и да ги научим как да превръщат мечтите си в реалност.

Много жени в определен момент от живота си преосмислят постигнатото дотогава и правят остър завой. Какво би Ви довело до подобен житейски бърнаут?

Вярвам в доброволния бърнаут като инструмент за себеизграждане и пресътворяване. Ако човек не гори в работата си, цялото му съществуване е мъждукане, лутане. Мили момичета, намерете това, което подклажда огъня във вас и всеки ден го подклаждайте с работа. Само така ще сте щастливи и успешни.

Кой е най-важният урок, който научихте от родителите си?

Научих формулата на здравото семейство. Родителите ми ми показаха, че светът не започва и няма да свърши с мен, и че нося отговорност и към предишните, и към бъдещите поколения. Татко ме научи да не се предавам пред проблемите, дори когато изглеждат непреодолими. От мама се научих на безусловна обич. Ще ги нося винаги в сърцето си.

На какво учите собствените си деца?

Имам две прекрасни деца – момче и момиче. Те са вече големи. Уча ги да ценят обичта, уважението и доверието. Надявам се да съм им дала силата да вървят уверено по своя път.

www.ant.bg

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

MAYA SHOPOVA: LOVE AS A CATALYST OF PERSONAL DEVELOPMENT
Maya Shopova is a family constellator, a psychologist, an NLP therapist, founder of a school for personal growth led by spirit of exploration and creative thinking, where gradual development is the main moving power in life.

LINKIN: EMBRACING CHANGE AND INNOVATION
A family business that starts small but with its striving for perfection and innovation gradually grows into a company that embodies ambition, innovation and expansion to foreign markets: the story of Profilink is an example that with the right mindset Bulg

EMANOELA SMILOVA: UNLEASHING THE POWER OF REGRESSION THERAPY
As an experienced regression therapist, Emanoela Smilova knows this truth perfectly well and is prepared to help us understand our subconscious and have happy, productive lives free from emotional blockages.

GRAVITY HOMES & LIVING: A PLACE ESPECIALLY CREATED FOR PEOPLE WITH SHARED VALUES AND LIFE PHILOSOPHY
Gravity Homes & Living is not just the new gated community in the Kambanite area.

BILYANA VUTOVA: ROAD TOWARDS SELF-KNOWLEDGE
Stress at work, personal failure, a general sense of losing our life's direction and meaning - when dark thoughts and moods take over, we will find an extended hand and professional advice from the professionals at Kalei Center.

IVET PAVLOVA: YOUR GUIDE TO HOLISTIC BUSINESS, LEADERSHIP, AND LIFE BALANCE SOLUTIONS TO CHALLENGES
Welcome to the realm of holistic solutions for navigating the complexities of business, leadership, and life. Meet Ivet Pavlova, a seasoned NLP Somatic Business, Leadership & Life Balance Coach, International Trainer, and Mentor Coach.

GUT2BE KOMBUCHA: CRAFT PERFECTION FOR HEALTHY LIVING
Fresh, lightly carbonated beverage with a pleasant taste – a glass of kombucha is always an excellent way to give ourselves some joy and to take care of our health.

DR TANYA ILIEVA, PHD: HELPING PEOPLE BECOME WHAT THEY CAN BE
She is a school psychologist, has a private practice and is a registered member of the Association of Psychologists in Bulgaria and of the Union of Scientists in Bulgaria.

JASMIN SPECIALTY COFFEE: MAKES WORKING FROM THE OFFICE MORE PLEASANT
A young and visionary Bulgarian entrepreneur has found an ingenious solution to making our work days more pleasant and effective – Jasmin Yankova's coffee roastery not only makes exquisite and intriguing single origin and blended coffees that enrich our day

THE LAVENDER ROOM: DISCOVER THE MAGIC POWER OF ESSENTIAL OILS 
Imagine a space that smells divine of the finest natural perfumes on Earth, a place that emanates tranquillity and welcomes you with warmth and kindness.

RALITZA PEEVA: UNLOCKING PEOPLE'S HEARTS
The Bulgarians and expats who seek psychological help and therapy from Ralitza Peeva are in for a pleasant surprise.

AVA PARTNERS: BUILDING A BETTER TOMORROW
Knowledge of local laws and administration is instrumental to all foreign companies that want to start a successful business in Bulgaria.