ATTORNEY AT LAW STANIMIR STOYANOV: THE CLIENT'S INTERESTS ARE A PRIORITY


His practice provides reliable legal help to Bulgarians and foreigners

Stanimir Stoyanov legal consultancy.jpg

The legal practice of Attorney at Law Stanimir Stoyanov is a place where Bulgarian and foreign citizens and companies find adequate legal help in a wide spectrum of law fields – from family and crime law to real estate, company registration and migration. Attorney at Law Stoyanov has specialised in international public and private law and is an IMI qualified mediator.

A significant part of your clients are foreigners. Why did you decide to help this group of people?

I did an MA in international business law from Tilburg University, the Netherlands. I know from personal experience the hardships that expats experience. It was then that I also realised that "to have a right" and "to realise that right in practice" are two completely different things. Most of the clients in my law firm are foreign citizens who live in Bulgaria temporarily or permanently. We also defend the interests of foreign citizens in their personal and business relations with different subjects of Bulgarian law. We often have cases that require application of the international, EU and Bulgarian law that are not always synchronised. Our biggest power is finding the right balance between these in order to protect our clients' best interests.

For who did you design your online consultation service?

Mostly for Bulgarians living abroad. They seek our help mostly for settling inheritance issues and family disputes, but there are also entrepreneurs who want to start a business in Bulgaria. We also have a lot of foreign clients who want to start business or settle here. Online consultation is also suitable for Bulgarian citizens who want to make the most of our legal services, specialisation and experience, but cannot visit our office. The service is also the preferred choice of our clients who value their time. I believe that with time online consultation will become the preferred type of service to both Bulgarian and foreign clients.

Can you single out a case from your practice that makes you especially proud?

When I start working on a case, I dedicate my entire time and attention to it, aiming at achieving the optimal result. For me each case in which I had defended the client's rights in the best possible way is a reason for pride and satisfaction! Defending the rights of children has always been the highest value for me and my efforts have always been targeted towards preservation of the children's psyche during parental conflict. Besides an attorney at law, I am also a registered mediator. Sadly, too many parents forget about their children's interests during divorce or settling of parent rights. This damages beyond repair children's psyche. Parents should be aware that the faster they leave their role as "partner" and take the role of a "parent," the easier the change will be for the children and their psyche will be saved.

Varna, 35 Velko Hristov St; phone: +359 888 19 46 20

stoyanovlegalpractice@gmail.com

stoyanovlegalpractice.com

Интересите на клиента са приоритет

Кантората на адвокат Станимир Стоянов дава надеждна правна помощ за българи и чужденци

Кантората на адвокат Станимир Стоянов е мястото, където български и чуждестранни граждани и компании откриват адекватна правна помощ в широк спектър от сфери на правото – от семейно и наказателно право до сделки с имоти, регистрация на компании и миграция. Адвокат Стоянов е специализирал в областта на международното публично и частно право и е регистриран медиатор.

Голяма част от клиентите ви са чужденци. Защо избрахте да помагате на тази група граждани?

Завърших магистратура по международно бизнес право в университета в Тилбург, Нидерландия. От личен опит съм запознат с трудностите, с които се сблъскват хората, които живеят извън родината си. Тогава осъзнах и това, че да "имаш право" и да "реализираш на практика това право" са две коренно различни неща. Повечето от клиентите на кантората ни са чуждестранни граждани, които пребивават временно или постоянно в България. Защитаваме интересите и на чуждестранни граждани в техните лични и бизнес отношения с различни субекти на българското право. Често се сблъскваме с казуси, изискващи приложение на международно, европейско и българско законодателство, като не винаги между тях съществува синхрон. Най-голямата ни сила е намиране на правилния баланс помежду им, за да защитим интересите на клиентите си.

Към кого е насочена услугата ви по онлайн консултиране?

Предимно към българските граждани, живеещи в чужбина. Търсят ни основно за уреждане на наследствени правоотношения и семейни спорове, но има и предприемачи, които желаят да развият бизнес в България. Имаме и много чуждестранни клиенти, които искат да започнат бизнес в България или да се установят в страната. Онлайн консултирането ни е подходящо и за български граждани, които желаят да се възползват от нашите адвокатски услуги, специализация и опит, но нямат възможност да посетят кантората. Онлайн консултиране избират и онези наши клиенти, които ценят времето си. Вярвам, че с времето онлайн консултирането ще стане предпочитаният начин за обслужване на българските и чуждестранни клиенти.

Можете ли да откроите в практиката си дело, с което се гордеете особено много?

Когато поемам дело му отдавам цялото си време и внимание, стараейки се да постигна максималния възможен резултат. За мен всяко дело, в което съм защитил правата на клиента си по най-добрия начин, е повод за гордост и удовлетворение! Защитата на правата на децата винаги е била висша ценност за мен и усилията ми винаги са били насочени към съхраняването на психиката на децата при родителски конфликт. Освен адвокат съм и регистриран медиатор. За съжаление, много родители забравят за интересите на децата си, когато се развеждат или определят упражняването родителски права. Това нанася непоправими щети на психиката на децата им. Родителите трябва да знаят, че колкото по-бързо излязат от ролята си на "партньор" и влязат в ролята си на "родител", толкова по-лесна ще бъде промяната за детето и психиката му ще бъде съхранена.

Варна, ул. "Велико Христов" 35, тел: +359 888 19 46 20

stoyanovlegalpractice@gmail.com

stoyanovlegalpractice.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

TANYA NONOVA: PURSUIT OF SUSTAINABLE SOLUTIONS
In today's global human resources market, where competition for talent is fierce and candidate expectations are constantly evolving, companies face real challenges in finding suitable employees.

BIG CHANGES IN EU CYBERSECURITY, EXPLAINED BY CYEN
Digital Operational Resilience Act (DORA)

DAIS SOFTWARE: EMBRACING DIGITAL BANKING FUTURE
Each day, millions of users in Bulgaria use effective, secure and fast bank services from their mobile phones and computers.

DOBROMIRA MANASIEVA: CONSULTING FOR HR EXCELLENCE
Her HR professional career has taken her to diverse managerial and key positions in some of Bulgaria's leading companies specialising in IT, telecommunication and BPO processes.

BOYKO MANEV: ADVISER OF SUCCESS
KFC needs no introduction; the company's joints have been staple in the Bulgarian urban scene for almost 30 years.

VALKREA.HOUSE: CREATING SMART HOME SYSTEMS WITH DESIGN IN MIND
The purpose of design itself is to combine physical aspects with simplicity and utility.

М&L TEAM: PERSONALISED SOLUTIONS FROM PROVEN EXPERTS
Liliana Vardi, General Manager, tells more.Which are the "hottest" work positions today, according to the experience of М&L Team?

DISCOVER THE PADMALAYA MASSAGE CENTER
In today's fast-paced world, where technology and stress demand more from us than ever before, it's easy to overlook the fundamentals of health and wellness.

THE HR TEAM: STRATEGIC PARTNER IN ANY BUSINESS'S SUCCESS
Before becoming the HR Manager in BOpartners, Realto Group, in 2022, Yulia Ushovska gathered invaluable experience in a number of fields – from the state administration and the NGO sector to the business.

FUTUREHOME BG: LIVING IS EASY
Designing all essential components for a smart home and business, selecting products from top manufacturers, and providing comprehensive maintenance and service: when you aim to leverage the latest technologies for living spaces, FUTUREHOME BG

VAYDE BARGANOVA: WE STEP IN THE CLIENT'S SHOES
Vayde Barganova is the deputy manager of Bulmint Recruitment – a leading staff recruitment company. She has a BA in human resources management and an MBA after the model HR Strategic Business Partner Academy with international recognition.

NATALIA PETKOVA: THE ART OF BUILDING AN EFFECTIVE TEAM
Managing people and teams to outperform on a regular basis in a fast developing and challenging field such as IT is a hard task that requires the right combination of professionalism, strive for constant learning and perfection, and genuine car